KING QUEEN KITTEN SHOW NEWS CONTACT US

Breeding Plan


Q4 2021 - Anduin & Nenya (Seal/blue bicolor, seal/blue lynx bicolor kittens)


Q4 2021 - Cefiro & Harmony (Blue bicolor kittens)


Q1 2022 - Cefiro & Cookie (Seal/blue bicolor, seal/blue lynx bicolor kittens)


Q1 2022 - Anduin & Maya (Seal/blue bicolor/mitted, seal/blue lynx bicolor/mitted kittens)


Q2 2022 - Cefiro & Leona (Seal/blue bicolor kittens)


Q2 2022 - Cefiro & Fanta (Blue bicolor kittens)


Q3 2022 - Anduin & Peony (Seal/blue bicolor/mitted, seal/blue lynx bicolor/mitted kittens)


Q3 2022 - Cefiro & Olivia (Seal/blue bicolor, seal/blue lynx bicolor kittens)

Our Price & Policy

We aim to produce high quality Ragdoll kittens. Our policies are needed to ensure that our cat owners will get quality Ragdoll kittens that meet the breed standard as well as great personality.

Twinkie's Policy

 • Our kittens will be leaving the cattery from 20 weeks of age.
 • They are individually registered with CFA.
 • Unless they are breed or show/breed, all kittens will be desexed, no exceptions.
 • All kittens are vaccinated, dewormed, and litter trained.
 • Health guarantee (under Twinkie Cattery's terms and conditions)
 • We are a close cattery. We DO NOT provide Stud Service.
 • Our breeding cats will be sold to registered catteries only.
 • We accept deposit for Show and Show/Breed kittens only.
 • We DO NOT buy/sell cats/kittens via agents: they are our kids, we have to get to know new parents first.
 • You must be 18 or above to deposit/buy kittens from us.

Twinkie's Kitten Price

Pet Quality from 70000 THB*

Show Quality from 100000 THB depend on Bloodline and Show Title

Retired Cat depend on Bloodline and Show Title

All prices are not including shipping fee
*We have fixed our kitten price since we started our cattery in 2013. Price of Pet Kittens from 2022 will be increased to 70000 THB

นโยบายการขายลูกแมวแร็กดอลล์ของทวิงกี้

ลูกแมวจะสามารถส่งมอบได้เมื่ออายุ 20 สัปดาห์ขึ้นไป
ลูกแมวทุกตัวขึ้นทะเบียนกับ CFA และมีเพ็ดดีกรีรับรองสายพันธุ์
ลูกแมวที่ไม่ใช่ Breed, Show/Breed จะถูกทำหมันให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบ
ลูกแมวจะได้รับการทำวัคซีนครบโปรแกรม รวมถึงถ่ายพยาธิ และฝึกใช้กระบะทราย
มีประกันสุขภาพตามเงื่อนไขของทวิงกี้ กรุณาศึกษาสัญญาซื้อขายเพิ่มเติม

ทวิงกี้ไม่รับผสม เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพแมวและมาตรฐานของเรา
แมวพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์แร็กดอลล์ของเราจะขายให้กับ cattery ที่ขึ้นทะเบียนกับ CFA/TICA/FIFe/WCF เท่านั้น

ทวิงกี้รับผู้จอง (waiting list) เฉพาะแมวเกรดโชว์เท่านั้น
ทวิงกี้ ไม่ซื้อขายแมวผ่านตัวแทน/นายหน้า และไม่รับเป็นตัวแทน/นายหน้านำเข้าแมวใดๆทั้งสิ้น
สงวนสิทธิ์ไม่รับจองและซื้อขายแมวกับผู้เยาว์ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี

ราคาแมวแร็กดอลล์ของทวิงกี้

เกรดเพ็ท ราคาตั้งแต่ 70000 บาทขึ้นไป*

เกรดโชว์ ราคาตั้งแต่ 100000 บาทขึ้นไป ขึ้นอยู่กับ Bloodline และ Show Title

แมวรีไทร์ ราคาขึ้นอยู่กับ Bloodline และ Show Title

ราคาที่แจ้งไม่รวมค่าเดินทางของแมว (ในกรณีที่ต้องมีการขนส่ง)
*ราคาแมวเกรดเพ็ทจะขึ้นเป็น 70000 บาท ตั้งแต่ปี 2022 เป็นต้นไป (เป็นการปรับราคาครั้งแรกตั้งแต่เปิดแคทเทอรีในปี 2013)

Available Kittens

Available retired cats, Pet (or occasionally, Show) kittens will be announced on our Facebook page with an "AVAILABLE" status. Contact us if you're interested in any cat/kitten, then we will guide you to the next process. We might, however, ask some questions to get to know you first.

The owners of our kittens must provide their personal information and follow our sale contract. The breach of contract will render legal solution. If you'd like to see our sale contract example, please contact us at sukkasem.j@gmail.com.

Interested to be in our Waiting List for Show Kittens, what to do?

We want to assure new owners that they will get quality Ragdoll kittens that meet the breed standard. Before making a deposit for our Show kitten, please study .

×

DEPOSIT AND PAYMENT FOR SHOW KITTENS

To be in our waiting list, you have to make a deposit of 10000THB for the right to choose any of our incoming Show kittens. When we have show kittens available to be reserved we will send you their photos via email. You will have 7 days to consider if you like any kitten before the next person on the waiting list. Then, to reserve any specified kitten, half the price of the kitten must be paid.

If you don't want to choose any kitten from any current litter, you would have to wait for the next ones. Your deposit is still valid and no need to make a new deposit.

Any kitten is not considered reserved until half the price of the kitten is received.

CONDITIONS

 • Deposits are NON REFUNDABLE if canceled by the purchaser.
 • Twinkie Cattery need to be sure that the purchaser will provide a good home for the kitten/cat and we reserve the right to cancel and refund any deposit/reservation if we see fit.
 • The kittens will be leaving the cattery when they are at least 20 weeks old. Purchaser MUST pick the kitten up between 5-10 months of age, or within 2 months from paid date for older and retired cats, otherwise means that the purchaser cancels this reservation.
 • There will be 500THB/month charge for kitten older than 6 months waiting to be picked up.
 • Unless they are Breed or Show/Breed, all kittens will be spayed/neutered before rehomed.

การเปิดจองแมวแร็กดอลล์

เมื่อมีลูกแมวแร็กดอลล์หรือแมวโตที่รีไทร์แล้วพร้อมย้ายบ้าน เราจะประกาศที่หน้าเพจเฟซบุ๊ค Twinkie Ragdoll Cattery ของเรา หากสนใจตัวไหนสามารถติดต่อเข้ามาตามช่องทางที่ท่านสะดวกได้เลยค่ะ (Facebook, Email) แต่ก่อนจะรับจองและตกลงซื้อขาย เราอาจจะมีการพูดคุยทำความรู้จักกันสักเล็กน้อยก่อนนะคะ ทวิงกี้ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาซื้อขายแมวตามที่เราเห็นสมควรค่ะ

ขอให้ระลึกไว้เสมอว่า แร็กดอลล์เป็นแมวติดคน ไม่สามารถถูกปล่อยให้อยู่ลำพังเป็นเวลานานๆ ได้ จึงควรพิจารณาไลฟสไตล์ของผู้เลี้ยงให้ดีก่อน และต้องเลี้ยงภายในบ้านเท่านั้น ห้ามปล่อยออกนอกบ้านเป็นอันขาด

เจ้าของแมวของเราจะต้องทำตามข้อตกลงในสัญญาซื้อขายแมว สามารถขอดูตัวอย่างสัญญาได้ โดยกรุณาส่งอีเมลล์แจ้งมาที่ sukkasem.j@gmail.com ทวิงกี้ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการขายหรือยกเลิกการขายแมว และดำเนินคดีเมื่อมีการผิดสัญญาเกิดขึ้น (เช่น นำไปขายต่อ/ทอดทิ้ง/ใช้แมวในทางไม่เหมาะสม เป็นต้น) หากไม่สะดวกติดต่อเป็นลายลักษณ์อักษร หรือไม่สามารถให้ข้อมูลต่างๆ ที่ใช้ในการขึ้นทะเบียนเจ้าของแมวได้ ผ่านเลยนะคะ เราของดการซื้อขายแบบนั้นค่ะ

การจองลูกแมวเกรดโชว์ล่วงหน้า

หากคุณต้องการเข้าใน waiting list เพื่อรอจองลูกแมวแร็กดอลล์เกรดโชว์จากเราจากคู่ใดๆ ในอนาคต กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไขก่อนวางเงินจอง ซึ่งเงื่อนไขดังต่อไปนี้ มีเพื่อรักษาคุณภาพและมาตรฐานในการเพาะพันธุ์แมวของทวิงกี้ ซึ่งจะทำให้เจ้าของสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้ลูกแมวที่มีคุณภาพดี มีลักษณะและนิสัยตรงตามมาตรฐานสายพันธุ์แมวแร็กดอลล์

×

การจองแมว และการจ่ายเงิน

เงินจองมีสองส่วน คือ ส่วนแรก deposit จำนวน 10000 บาท เพื่อจองสิทธิ์ในการเลือกลูกแมวแต่ละครอก (เข้า Waiting list) เมื่อเรามีลูกแมวเกรดโชว์พร้อมจอง เราจะส่งภาพให้ทางอีเมลล์เพื่อให้คุณตัดสินใจ โดยคุณจะมีเวลา 7 วัน ก่อนที่เราจะส่งภาพให้ผู้รอคนต่อไปตามรายชื่อ หากคุณสนใจจองลูกแมวตัวใดๆ คุณจะต้องจ่ายเงินส่วนที่ 2 คือครึ่งหนึ่งของค่าตัวแมว (โดยคิดรวมกับเงิน deposit ส่วนแรก)

ในกรณีที่ยังไม่ตัดสินใจเลือกภายในเวลา 7 วัน เงิน deposit ก็จะยังคงมีผลต่อไปและสามารถเลือกลูกแมวในภายหลังได้ แต่หากลูกแมวในครอกถูกจองไปทั้งหมดก่อน ก็จะต้องรอครอกต่อไป โดยที่ไม่ต้อง deposit ใหม่อีกครั้ง

การจองแมวตัวใดก็ตามจะมีผลต่อเมื่อทางทวิงกี้ได้รับเงินจองทั้งสองส่วนเต็มจำนวนแล้วเท่านั้น สงวนสิทธิ์ไม่รับจองปากเปล่า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขการจองแมว

 • หากผู้จองยกเลิกการจอง จะไม่ได้รับเงินจองคืน
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความเหมาะสมในการซื้อขายแมวตามที่ทวิงกี้เห็นสมควร โดยหากทวิงกี้เป็นผู้ยกเลิกการจอง ผู้จองจะได้รับเงินจองทั้งหมดคืน
 • สามารถรับแมวได้เมื่ออายุ 20 สัปดาห์เป็นต้นไปและต้องรับแมวภายในอายุ 10 เดือน (สำหรับลูกแมว Pet/Show) หรือภายใน 2 เดือนนับจากวันจอง (สำหรับแมว Older/Retired) มิฉะนั้นจะถือว่าผู้ซื้อยกเลิกการจองแมวโดยจะไม่ได้รับเงินจองคืนเนื่องจากถือว่าเป็นการทำให้แมวและผู้สนใจท่านอื่นเสียโอกาส
 • ทวิงกี้จะขอคิดค่าอาหารเดือนละ 500 บาท หากลูกแมวอายุเกิน 6 เดือนและเจ้าของยังไม่มารับ
 • แมวที่ไม่ใช่ Breed, Show/Breed จะถูกทำหมันให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบ ไม่สามารถต่อรองให้ปล่อยแมวอายุยังน้อยย้ายบ้านได้